Asset Publisher Asset Publisher

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nabór wniosków trwa od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

W związku z licznymi pytaniami odnośnie ogłoszonego programu informujemy że składając wniosek do Nadleśniczego o sporządzenie planu inwestycyjnego należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;
2) wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
3) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
4) zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
5) materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
6) kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;
7) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;
8) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji z:
9) celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin, 
10) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7.


Nadleśniczy sporządza plan inwestycji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o jego sporządzenie. Następnie, plan ten wraz z załącznikami wnioskodawca dołącza do wniosku o przyznanie pomocy, który składa w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Więcej informacji znajduje się tutaj!