LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Zmiany w prawie łowieckim - szacowanie szkód

Z dniem 1.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie wprowadza szereg zmian, zarówno dla samych myśliwych jak i dla osób, bezpośrednio nie związanych z myślistwem. 

Jedna z ważniejszych zmian tyczy się szacowania szkód łowieckich. Od tej pory wnioski o szacowanie szkód łowieckich właściel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent).

Wniosek taki powinien zawierać:

1) Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych

2) Wskazanie miejsca wystąpienia szkody

3) Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego

Szacowania szkód dokonuje zespół składający się z: 1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, 2) przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, 3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

 

Inne poprawki wprowadzone nowelizacją Prawa Łowieckiego to m.in.:

1) możliwość wyłączenia swojej nieruchomości z obwodów łowieckich na podstawie aktu notarialnego - bez możliwości późniejszego żądania odszkodowania z powodu szkód łowieckich

2) zwiększenie ze 100 do 150 metrów odległości od zabudowań mieszkalnych obszaru polowań

3) dokonanie odstrzału w parkach narodowych będzie możliwe jedynie za zgodą dyrektora parku lub regionalego dyrektora ochrony środowiska