LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Światowe Święto Lasów 2016

Już po raz piąty, 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, obchodzimy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Lasów. W tym dniu na całym świecie organizowane są różnego rodzaju akcje propagujące idee i działalność związaną z lasami np. sadzenie drzew, sprzątanie terenów leśnych. Działania te mają na celu zwrócenie uwagi na ważne z punktu widzenia człowieka, funkcje, które pełnią lasy.

Tematem wiodącym tegorocznych obchodów jest rola lasów w procesie zaopatrywania naszej planety w wodę. Również w Polsce, gdzie lasy zajmują prawie

30 % powierzchni, rola lasów w kształtowaniu zasobów wodnych jest bardzo ważna.

Zasoby leśne Nadleśnictwa Lubaczów

Obszar powiatu lubaczowskiego, na którym leży Nadleśnictwo Lubaczów charakteryzuje się wysoką lesistością przekraczającą 45%. Jest ona wyższa od średniej lesistości województwa podkarpackiego (ok.36%) i znacznie wyższa od lesistości Polski (ok.30%). Największe kompleksy leśne na terenie Nadleśnictwa Lubaczów znajdują się na Roztoczu i w pasie przygranicznym.

Ponad 56% lasów Nadleśnictwa Lubaczów stanowią lasy ochronne, w których gospodarka leśna ukierunkowana jest na utrzymanie i powiększenie funkcji ochronnych. Wśród lasów ochronnych największą powierzchnię 9,7 tys. ha (47,9%) stanowią właśnie lasy wodochronne.

Zasoby wodne Nadleśnictwa Lubaczów

Obszar Nadleśnictwa położony jest w zlewni Sanu, stanowiącego prawobrzeżny dopływ Wisły oraz zlewni Bugu, będącego lewobrzeżnym dopływem Narwi.

Południową część Nadleśnictwa (obręb Lubaczów i południowa część obrębu Horyniec) cechuje dość dobrze rozwinięta sieć rzeczna. Głównym ciekiem jest Lubaczówka, do której uchodzi Sołotwa, zasilana przez cieki spływające z krawędzi Roztocza – Papiernię i Świdnicę oraz Smolinkę. Papiernię z kolei zasila Glinianiec
 i Radrużka, a Glinianiec – Sopot i Słotwina. Cieki wraz z dopływami tworzą bardzo charakterystyczny układ o dominującym kierunku przepływu NE-SW (obręb Horyniec). Z kolei sieć rzeczną południowej części obrębu Lubaczów tworzy Przerwa – prawobrzeżny dopływ Lubaczówki oraz Młaga, Czyrtysz, Zamiła – niewielkie dopływy lewobrzeżne. W układzie dolin rzecznych przeważa kierunek NW-SE. Do zlewni Sanu należy ponadto Brusienka – prawobrzeżny dopływ Tanwi oraz kilka cieków uchodzących do Szkła. Nieco inaczej kształtuje się sieć hydrograficzna północno-wschodniej części obszaru Nadleśnictwa. Tworzą ją liczne, niewielkie dopływy Raty, należącej do dorzecza Bugu.

W strefie krawędziowej Roztocza, zarówno południowo-zachodniej jak i północno wschodniej znajdują się liczne źródła, z których biorą początek dopływy Raty, Brusieńki, Sopotu, Słotwiny, Radrużki, Dublenu.

Inwestycje retencyjne

W latach 2011-2014 w ramach programów unijnych „Mała retencja górska"
 w Nadleśnictwie Lubaczów zrealizowano inwestycje z zakresu małej retencji wodnej. W wyniku realizacji projektów, które 85% finansowane były ze środków unijnych  wykonano 11 zbiorników retencyjnych, 2 rozlewiska oraz 1 przepust.

Ponadto ze środków NFOŚiGW  wybudowano 5 zbiorników p.poż.

 

Źródło:

 [Środowisko wodne pogranicza, przewodnik edukacyjny 2007]

 [Plan Urządzania Lasu 2009-2019]

 [Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Lubaczów]

 [Lasy Państwowe w liczbach 2015]